Cele "Koalicji na rzecz Suplementów Diety":

''Koalicja na rzecz Suplementów Diety" dążyć będzie do realizacji celów w perspektywie zarówno krótko- jak i długoterminowej. Wspólne cele, idee oraz świadomość potrzeby działań na rzecz uregulowania kwestii suplementów diety, będą źródłem rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na jakość życia i zdrowie społeczeństwa. W dobie następujących zmian w kierunku samoleczenia się społeczeństwa celem koalicji będzie, kształtowanie odpowiednich postaw i świadomości wśród konsumentów, które będą podstawą racjonalnych wyborów i zapobiegania niekorzystnym reakcjom niepożądanym wynikającym z niewłaściwego stosowania suplementów diety.

Połączenie wyedukowanego i świadomego społeczeństwa, realne rozwiązania prawno-legislacyjne na każdym szczeblu władzy w kraju doprowadzą do sukcesu ''Koalicji", która z biegiem czasu stanie się związkiem ściśle współpracujących podmiotów stojących na straży bezpieczeństwa stosowania suplementów diety oraz platformą wymiany informacji i doświadczeń.

Cele krótkoterminowe:

Zidentyfikowanie problemów legislacyjnych, prawnych i organizacyjnych uniemożliwiających uregulowanie sytuacji suplementów diety w Polsce i Europie.
Uregulowanie roli nadzoru farmaceutycznego oraz reklamy suplementów diety.

Cele długoterminowe:

Poszerzenie programów studiów na wydziałach lekarskich o kursy związane z medycyną roślinna, naturalną.
Podniesienie świadomości lekarzy w dziedzinie działania suplementów diety oraz ich interakcji z lekami.
Określenie zasad kontroli wprowadzania suplementów diety na polski rynek.
Edukacja w zakresie odróżniania suplementów diety od leków OTC.